BGR - Bulharsko /Bulgaria

BDZ - Bulgarski Durzhavni Zheleznitsi BZK - Bulgarian Railway Company