CZE - Èeská republika /Czech Republic

SVK - Slovensko /Slovakia

CHE - Švýcarsko /Switzerland

DEU - Nìmecko /Germany

FRA - Francie /France

ITA - Itálie /Italy

ESP - Španìlsko /Spain